Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 lipca 2016 r.

POBIERZ ZAPYTANIA W WERSJI .DOCX

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI W WERSJI .DOCX


 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 20 lipca 2016 r.
dot. wyboru doradcy, który opracuje analizy potrzeb rozwojowych i plany rozwoju dla MMŚP objętych wsparciem w Projekcie planowanym do realizacji w ramach działania 2.2. POWER

 

Wspólny słownik Zamówień CPV:

79000000 - 4 – Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania

 

1.   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług

ul. Popas 7, 02-196 Warszawa

tel./fax: (22) 609 20 69

NIP: 701-02-10-820, REGON: 142139280

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.mzhpiu.pl

 

2.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy potrzeb rozwojowych i planu rozwoju dla każdego z ok. 70 MMŚP objętych wsparciem w Projekcie oraz doradztwo w zakresie wdrożenia planu rozwoju. Projekt stanowi odpowiedź na konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-004/16 ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). Realizacja Zamówienia w ramach Projektu jest uwarunkowana pozytywnym wynikiem oceny Projektu w ramach Konkursu, o którym mowa w zdaniu poprzednim tj. w przypadku nie podpisania umowy o dofinansowanie na realizację Projektu, Zamówienie nie będzie realizowane.

 

3.   TERMIN SKŁADANIA OFERT:
do 27 lipca (środa) 2016 r. do godz. 16.30.

 

 

4.   PODSTAWA PRAWNA

Do postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Niniejsze zapytanie jest zgodne z wymaganiami zasady konkurencyjności, o której mowa
w podrozdziale 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r.

5.   SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1     Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy potrzeb rozwojowych i planu rozwoju dla każdego z ok. 70 MMSP z Branży Hotelarskiej (rozumianej jako sekcja I
w ramach Polskiej Klasyfikacji Działalności) objętych wsparciem w Projekcie oraz doradztwo w zakresie wdrożenia planu rozwoju zgodnie z wytycznymi PARP, które dostępne są na stronie internetowej:

http://power.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-dzialania-2-2-wsparcie-na-rzecz-zarzadzania-strategicznego-przedsiebiorstw-oraz-budowy-przewagi-konkurencyjnej-na-rynku-typ-projektu-1-2016-r, w tym w szczególności zgodnie z załącznikami: 11, 12 i 13 do Regulaminu Konkursu, w ramach którego zostanie złożony przez Zamawiającego wniosek o dofinansowanie Projektu.

5.2     Usługa doradztwa musi być wykonywana osobiście przez wybranego Doradcę.

5.3     Doradztwo będzie wykonywane w terminach wskazanych przez Zamawiającego w okresie od lutego 2017 r. do października 2018 r. Zamawiający powiadomi o miejscu i terminie realizacji doradztwa dla każdego przedsiębiorstwa objętego wsparciem w Projekcie co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem usługi.

5.4     Zamawiający nie pokrywa kosztów, dojazdu, wyżywienia i ewentualnego noclegu. Oferta cenowa wykonawcy powinna zawierać wszystkie koszty związane ze świadczeniem doradztwa będącego przedmiotem Zamówienia.

5.5     Zakres merytoryczny doradztwa będzie warunkowany potrzebami przedsiębiorców i zostanie udostępniony Doradcy przez Zamawiającego w toku realizacji Projektu. Zakres merytoryczny doradztwa będzie zróżnicowany w zależności od wielkości firmy i zgodny z zakresem określonym w załączniku 12 i 13 do Regulaminu Konkursu.

5.6     W ramach Projektu planuje się objęcie wsparciem doradczym ok. 70 MMŚP w zakresie przygotowania analiz potrzeb rozwojowych i planów rozwoju oraz doradztwa w zakresie wdrożenia planów rozwoju. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ww. liczby MMŚP do objęcia wsparciem doradczym. Z uwagi na fakt, że do Projektu może zostać wybranych kilku doradców, liczba firm przypadających do obsługi doradczej przez jednego Doradcę zostanie ostatecznie ustalona po podpisaniu umowy
o dofinansowanie Projektu przez Zamawiającego.

5.7     Po wykonaniu usługi doradczej przez Doradcę, Zamawiający planuje przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej badającej poziom zadowolenia przedsiębiorcy z usługi doradczej.

5.8     Jeśli w toku realizacji Projektu Strony (Zamawiający i Doradca) uzgodnią wspólnie, że dla potrzeby zabezpieczenia terminowej realizacji Projektu, należy włączyć w proces doradczy pomoc techniczną (doradców wspierających) w zakresie:

-        zbierania danych o MMŚP objętych wsparciem doradczym w Projekcie,

-        organizowania wywiadów i badań w przedsiębiorstwach,

-        zbierania dokumentacji dot. funkcjonowania przedsiębiorstw,

-        przygotowania opisów funkcjonowania przedsiębiorstw (sytuacji zastanej w MMSP),

wówczas zakres prac Doradcy i jego wynagrodzenie zostaną odpowiednio zmniejszone o wyżej wymienione działania i ich szacowaną czasochłonność uzgodnioną między Stronami.

5.9     Opis stanowiska:

Niniejsze stanowisko wymaga doświadczenia w doradztwie z zakresu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwem oraz umiejętności:

a.       współpracy z przedsiębiorcą, kadrą zarządzającą przedsiębiorstw i jego pracownikami, w celu włączenia ich w proces doradztwa i wypracowania produktów doradztwa wartościowych dla przedsiębiorstwa,

b.       organizowania procesu doradztwa w przedsiębiorstwie,

c.       komunikatywności,

d.       obsługi komputera i programów biurowych, w tym MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point, MS Office Outlook.

 

5.10    Okres zaangażowania.

   21 m-cy od 1 lutego 2017 r. do 30 października 2018 r.

 

6     WYNAGRODZENIE:

Wynagrodzenie płatne w częściach, tj. po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołem odbioru analizy potrzeb rozwojowych i planu rozwoju opracowanych przez Doradcę i zatwierdzonych przez przedsiębiorcę.

 

7        WYKONAWCA

Wykonawcą może być osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem Zamówienia. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Oferenci, których oferta spełnia wymagania określone w Zapytaniu (w szczególności opisane w punkcie 14).

 

8        OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest pani Beata Domańska,
nr tel.: 22 609 20 69, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym Zapytaniem należy kierować na adres:

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług, Warszawa (kod: 02-196), ul. Popas 7, z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe – Doradca” lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

9.   WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE ZAPYTANIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

9.1Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania.

9.2     W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Zapytania. Dokonana zmiana Zapytania zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Oferentom, do których wysłano Zapytanie oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (www.mzhpiu.pl). Modyfikacja treści Zapytania będzie wiążąca przy składaniu ofert.

9.3     W przypadku, gdy zmiana będzie istotna tj. w szczególności dotyczyć będzie określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełnienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie tych zmian w ofertach i poinformuje o powyższym Oferentów, którym wysłał zapytanie oraz zamieści tę informację na stronie internetowej Zamawiającego, podanej w punkcie poprzednim.

 

 

10.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

10.1     Oferta powinna być złożona na druku „OFERTA” (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi załącznikami.

10.2     Oferty muszą obejmować całość przedmiotu Zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub ofert wariantowych.

10.3     Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

10.4     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

10.5     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Oferenta.

10.6     Oferta i załączniki do Oferty muszą być podpisane (za podpis uznaje się własnoręczny podpis złożony w sposób umożliwiający identyfikację osoby).

10.7     Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

10.8     Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były parafowane przez osobę podpisującą ofertę, ponumerowane i połączone ze sobą w sposób trwały.

 

11.    MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA OFERT

11.1 Oferty należy dostarczyć w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) drogą pocztową lub osobiście do siedziby Zamawiającego z dopiskiem „Zapytanie ofertowe - Doradca” do siedziby Zamawiającego, Warszawa (kod: 02-196), ul. Popas 7, w godzinach 9.00-16.30.

11.2 Termin składania ofert upływa dnia 27 lipca (środa) 2016 r. o godz. 16.30.

UWAGA! Liczy się data i godzina złożenia oferty do miejsca wyznaczonego w siedzibie Zamawiającego.

 

12.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 90 (dziewięćdziesiąt) dni i rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert. W przypadku przedłużenia terminu składnia ofert, termin związania ofertą, ulegnie automatycznie przesunięciu o ilość dni przedłużających termin składania ofert. Jeśli Projekt nie uzyska dofinansowania w ramach Konkursu, o którym mowa w pkt. 2, wówczas Zamówienie nie będzie realizowane.

 

13.   OPIS WARUNKÓW STAWIANYCH OFERENTOM

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający poniższe warunki:

13.1      Osoby fizyczne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem Zamówienia.

13.2      Oferent posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem Zamówienia, co oznacza, że posiada:

1)        Doświadczenie w zakresie doradztwa dla przedsiębiorstw z zakresu zarządzania strategicznego rozumianego jako opracowanie w okresie ostatnich trzech lat przed ogłoszeniem Konkursu (tj. trzech lat licząc wstecz od 29 kwietnia 2016 r.) co najmniej 10 planów rozwoju/strategii przedsiębiorstwa - weryfikacja doświadczenia na podstawie:

- Zestawienia planów rozwoju/strategii przedsiębiorstwa, które Oferenci załączają do Oferty,

- Referencji dla każdego z 10 opracowanych planów rozwoju/strategii przedsiębiorstw składanych jako załącznik do Oferty, przy czym każdy wykazany plan rozwoju/strategia przedsiębiorstwa został opracowany przez Oferenta,
co oznacza, że Oferent był autorem lub współautorem każdego z nich (co wyraźnie potwierdzają Referencje lub dokumenty wymienione w pkt 2) poniżej, które Oferenci mogą dodatkowo załączyć do Oferty oraz każdy z 10 planów rozwoju/strategii przedsiębiorstwa został opracowany na podstawie wniosków
z analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa obejmującej co najmniej następujące obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa:

a. finansowy,

b. rynek i produkty/usługi przedsiębiorstwa,

c. procesy wewnętrzne i schemat organizacyjny oraz

d. zasoby ludzkie.

2)        Doświadczenie w doradztwie dla przedsiębiorstw, w tym z Branży Hotelarskiej, dalej Branży (sekcja I zgodnie z klasyfikacją PKD), rozumiane jako zrealizowanie w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed ogłoszeniem Konkursu (tj. trzech lat licząc wstecz od 29 kwietnia 2016r.):

-        co mniej 200 godzin doradztwa dla przedsiębiorstw oraz

-        co najmniej 10 usług doradczych dla przedsiębiorstw.

Dla potwierdzenia wskazanego doświadczenia Oferenci składają jako załącznik do oferty dokumenty potwierdzające zrealizowanie 200 godzin doradztwa i 10 usług doradczych dla przedsiębiorstw z np. kopie umów, protokołów odbioru.

Uwaga1: Jeśli oferent chce spełnić wymagania dotyczące wykazania doświadczenia w realizacji działań doradczych dla przedsiębiorstw z Branży (celem uzyskania dodatkowych punktów w ramach oceny Oferty), musi wykazać:

-        co mniej 200 godzin doradztwa dla przedsiębiorstw z Branży oraz

-        co najmniej 10 usług doradczych dla przedsiębiorstw z Branży.

Uwaga2: liczba godzin doradztwa oraz wykonanie 10 usług doradczych dla przedsiębiorstw, w tym z Branży może być również wykazana ww. Referencjach, o których mowa w pkt 1) powyżej, wówczas dla potwierdzenia doświadczenia opisanego w niniejszym punkcie wystarczające będą Referencje.

3)        Nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a.         Uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.

b.         Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji.

c.         Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

d.         Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

(weryfikacja na podstawie załącznika nr 3 do Zapytania).

 

14.   OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE

Oferent ubiegający się o zamówienie musi złożyć niżej wymienione dokumenty:

14.1 Ofertę, zgodną w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.

14.2 Zestawienie zrealizowanych planów rozwoju/strategii przedsiębiorstwa, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania.

14.3 Referencje, potwierdzające opracowanie co najmniej 10 planów rozwoju/strategii przedsiębiorstwa, przy czym wszystkie referencje muszą jednoznaczne wskazywać:

a.   osoby, której dotyczą (imię i nazwisko);

b.   dane firmy, która wydaje referencje;

c.   zakres usługi, której referencje dotyczą oraz opinię na jej temat;

d.   dane kontaktowe do podmiotu wydającego referencje (wraz z osobą kontaktową).

14.4 Dokumenty (np. kopie umów, protokołów odbioru) potwierdzające zrealizowanie przez Oferenta doradztwa dla przedsiębiorstw w wymiarze minimum 200 godzin i 10 usług doradczych dla przedsiębiorstw, (w przypadku wykazywania doświadczenia dla przedsiębiorstw z Branży - w wymiarze minimum 200 godzin i 10 usług doradczych dla przedsiębiorstw z Branży) w okresie ostatnich 3 lat (tj. trzech lat licząc wstecz od 29 kwietnia 2016r.), przy czym jeśli ilość godzin doradztwa i ilość usług doradczych dla przedsiębiorstw będą wynikać bezpośrednio z ww. Referencji, wówczas nie ma konieczności dołączania przez Oferentów dodatkowych dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie.

14.5 CV wraz z opisem doświadczenia zawodowego Doradcy i podpisanym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych.

14.6 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania.


 

Wykonawca zobowiązany jest przestawić w Ofercie cenę jednej usługi doradczej, zawierającej następujący zakres: przygotowanie analizy potrzeb rozwojowych, przygotowanie planów rozwoju i doradztwo w zakresie wdrożenia planu rozwoju dla jednego przedsiębiorstwa, przy czym cenę za przeprowadzenie usługi doradczej należy osobno przedstawić dla czterech kategorii przedsiębiorstw:

1)        mikroprzedsiębiorstwo,

2)        małe przedsiębiorstwo (zatrudniające na umowę o pracę od 10 do 25 pracowników),

3)        małe przedsiębiorstwo (zatrudniające na umowę o pracę od 26 do 50 pracowników),

4)        średnie przedsiębiorstwo.

Jako cenę oferty należy podać wartość brutto dla każdej z ww. wskazanych kategorii przedsiębiorstw.

W przypadku Ofert składanych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej zaoferowane wynagrodzenie powinno uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z udzieleniem zamówienia (wszystkie obciążenia publicznoprawne, w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek).

W przypadku powzięcia wątpliwości czy Oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Wykonawcy przedstawienia kosztorysu w oparciu, o który dokonał kalkulacji ceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych przedstawionych w Ofercie przez Oferenta, w tym poprzez zażądanie od Oferenta przedstawienia do wglądu 10 planów rozwoju/strategii przedsiębiorstw wykazanych jako doświadczenie Oferenta w ww. Zestawieniu.

 

15. WYJAŚNIENIA, ODRZUCENIE OFERT

15.1     Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Oferentów - w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym załączonych dokumentów. Zamawiający za zgodą Oferentów dokona poprawek złożonych ofert w zakresie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych.

15.2     OFERTY nie spełniające wymogów obligatoryjnych, tj. nie dokumentujące spełniania warunków opisanych w pkt. 14 zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie merytorycznej. Odrzucone zostaną także oferty zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia (tj. odbiegającą istotnie od średnich stawek rynkowych).

 

16.   KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie informacji zawartych w ofercie i dokumentach dostarczonych wraz z ofertą.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie każdego z kryteriów:

Cena  (C) -  70 %

Doświadczenie w doradztwie dla przedsiębiorstw z Branży (DB) - 30 %

W zakresie ww. kryteriów, oferta może uzyskać łącznie max 100 punktów. Ocena punktowa w zakresie ww. kryteriów zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

16.1  Ocena punktowa kryterium Cena (C):

 

                     najniższa oferowana cena brutto

Cena    =                  __________________________________________________________________________              x    70

                         cena brutto badanej oferty

 

Maksymalnie można uzyskać 70 (siedemdziesiąt) punktów w kryterium Cena (C).

 

16.2  Ocena punktowa w kryterium Doświadczenie w doradztwie dla przedsiębiorstw
z Branży (DB):

Oferenci, którzy wykażą doświadczenie w realizacji działań doradczych dla przedsiębiorstw z Branży, czyli:

-      co mniej 200 godzin doradztwa dla przedsiębiorstw z Branży oraz

-      co najmniej 10 usług doradczych dla przedsiębiorstw z Branży.

 otrzymają 30 (trzydzieści) punktów w kryterium Doświadczenie w doradztwie dla przedsiębiorstw z Branży (DB). O wprowadzeniu niniejszego kryterium zadecydowała potrzeba zapewnienia doradców branżowych niezbędnych do prowadzenia wsparcia doradczego zaplanowanego w Projekcie.

Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za wszystkie w/w kryteria tj. (C) + (DB). Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć (zgodnie z budżetem Projektu) na udzielenie zamówienia, Zamawiający podejmie negocjacje z Oferentem, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia
z Oferentem, oferta ta zostanie odrzucona, a wybrana zostanie następna oferta
o najwyższej wartości punktowej, jeżeli cena zawarta w tej ofercie nie będzie przekraczać kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielnie zamówienia.

 

17     WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

17.1 Wybór najkorzystniejszej oferty tj. takiej która uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie nie będzie przekraczała kwoty przeznaczonej w budżecie Projektu na przedmiotowe zamówienie, nastąpi w terminie do 10 dni roboczych, od dnia upływu składania ofert.

17.2 Zamawiający zawrze umowę z wybranym Oferentem w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy.

17.3 Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.


 

17.4 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, zawiadamiając o tym równocześnie wszystkich Oferentów, którzy:

- ubiegali się o udzielenie Zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

 

 

18       WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego Zapytania stanowią jego integralną część.

 

Załącznik nr 1

Wzór – OFERTA.

Załącznik nr 2

Wzór – Wykaz strategii/planów rozwoju przedsiębiorstw.

Załącznik nr 3

Wzór – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

 

  

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 20 lipca 2016r.

 

FORMULARZ OFERTY


 

OFERTA

w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności z dnia 20 lipca 2016 r.

 

 

Niżej podpisany/a:

(adres zameldowania i dane działalności gospodarczej, jeśli dotyczy)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PESEL: ………………………….. NIP: …………………………………, REGON: …………………………. (niepotrzebne skreślić)

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 20 lipca 2016r. (zwane dalej Zapytaniem) dotyczące realizacji Zamówienia w zakresie wykonania usługi doradczej obejmującej opracowanie analiz potrzeb rozwojowych i planów rozwoju dla MMŚP objętych wsparciem doradczym w Projekcie, który zostanie złożony w odpowiedzi na Konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-004/16 ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 2.2 - Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu, za cenę:

 

1.    …… zł brutto (słownie: ………………………………..) za wykonanie ww. usługi doradczej dla mikro przedsiębiorstwa

2.    …… zł brutto (słownie: ………………………………..) za wykonanie ww. usługi doradczej dla małego przedsiębiorstwa (zatrudniającego do 25 pracowników)

3.    …… zł brutto (słownie: ………………………………..) za wykonanie ww. usługi doradczej dla mikro przedsiębiorstwa (zatrudniającego od 26 do 50 pracowników)

4.    …… zł brutto (słownie: ………………………………..) za wykonanie ww. usługi doradczej dla średniego  przedsiębiorstwa

 

Składając niniejszą ofertę, oświadczam, że:

1.    Zapoznałem/am się z Zapytaniem ofertowym z dnia 20 lipca 2016r., w tym przedmiotem Zamówienia i założeniami jego realizacji. Do niniejszego Zapytania i warunków realizacji Zamówienia nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i uznaję się za związanego/ą określonymi w Zapytaniu postanowieniami, co dotyczy również uwarunkowania realizacji Zamówienia od wyniku oceny Projektu w Konkursie (tj. w przypadku nie uzyskania dofinansowania na realizację Projektu, Zamówienie nie będzie realizowane).

2.    Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem Zapytania (należy skreślić, jeśli nie dotyczy).

3.    W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania Zamówienia.

4.    Jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert w odpowiedzi na Zapytanie.


 

5.    Do niniejszego formularza są załączone i stanowią integralną część oferty następujące dokumenty:

- Wykaz planów rozwoju/strategii zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Zapytania,

- Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym zgodne ze wzorem określonym w załączniku
nr 3 do Zapytania,

- CV Oferenta,

- Referencje,

- dokumenty potwierdzające zrealizowanie 200 godzin doradztwa i 10 usług doradczych dla przedsiębiorstw (w tym z Branży Hotelarskiej), o ile ww. Referencje tego nie wykazują.

6.    Ofertę niniejszą składam na ...... kolejno ponumerowanych stronach.

7.    W przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy (uzgodnionej z Zamawiającym) w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                          ………………………………….………………………………..

        miejsce, data i podpis Oferenta/ki

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 20 lipca 2016 r.

 

WYKAZ PLANÓW ROZWOJU/STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTW 

 

WYKAZ min. 10 PLANÓW ROZWOJU/STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTW,

 OPRACOWANYCH PRZEZ OFERENTA/KĘ (AUTOR/WSPÓŁAUTOR) W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (trzech lat licząc wstecz od 29 kwietnia 2016r.)

 

Wykaz 10 planów rozwoju/strategii przedsiębiorstw, opracowanych przez Oferenta/kę (w roli autora/współautora) w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem Konkursu (trzech lat licząc wstecz od 29 kwietnia 2016r.)

(każdy z 10 planów rozwoju/strategii został opracowany na podstawie wniosków z analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa obejmującej co najmniej następujące obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa: finansowy, rynek (produkty/usługi, klienci), procesy wew. i schemat organizacyjny oraz zasoby ludzkie)

A

B

C

D

E

Lp.

Nazwa planu/strategii i nazwa przedsiębiorstwa,

dla którego Oferent/ka opracował/a dokument

Plan rozwoju/strategia opracowana przez Oferenta na podstawie przeprowadzonej przez Oferenta analizy przedsiębiorstwa w min. 4 obszarach jego funkcjonowania: finansowy, rynek (produkty/usługi i klienci), procesy wew. i schemat organizacyjny oraz zasoby ludzkie

TAK/NIE

 

Okres realizacji zgodnie z umową podpisaną z przedsiębiorstwem wykazanym w kolumnie B

Osoba do kontaktu z ramienia przedsiębiorstwa wykazanego w kolumnie B, która potwierdzi referencje

 

1.

Tytuł dokumentu:

Nazwa przedsiębiorstwa:

 

 

Imię i nazwisko:

Tel. :

e-mail:

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ………………………………………………….……………………………………………………….

miejsce, data i podpis Oferenta/ki


 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 20 lipca 2016 r.

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM


 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

 

 

Składając ofertę w postępowaniu ofertowym z dnia 20 lipca 2016 r. na wybór Doradcy w Projekcie, który zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.02.00-IP.09-00-004/16, organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach działania 2.2 POWER - Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, oświadczam, że pomiędzy:

 

…………………….…………………………………………………………….……………………………………………………………

(imię i nazwisko Oferenta/ki, adres zameldowania, PESEL i dane prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli dotyczy)

 

a Zamawiającym – Mazowieckim Zrzeszeniem Handlu Przemysłu i Usług,

nie istnieją wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu.

Przez powiązania, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem/ką, polegające w szczególności na:

1.       uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2.       posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

3.       pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4.       pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

..............................................., dnia ...........................                                       ..........................................................................

                miejscowość                                                                                                       podpis Oferenta/ki