Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Zapytania 18.05.2016

Pobierz zapytanie w wersji .docx


 

 

 

                                                                       Warszawa, 18.05.2016

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 na usługę polegającą na świadczeniu usług trenera i eksperta szkoleń i doradztwa z zakresu tematyki funduszy unijnych

 

na potrzeby projektu
„Fundusze Europejskie szansą dla rozwoju przedsiębiorstw”

w ramach

„Konkursu dotacyjnego na działania edukacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na lata  2014-2020”

 

Zamawiający

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług z siedzibą przy ul. Popas 7, 02-196 Warszawa wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, jako związek pracodawców pod numerem 0000343274

 Posiadający

NIP7010210820,   

REGON 142139280
w imieniu, której działa Prezes Zarządu Robert Składowski

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na pytania Oferentów:

Beata Domańska

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 226092069

Tel. kom. 721 881 818

Tytuł projektu

„Fundusze Europejskie szansą dla rozwoju przedsiębiorstw”

w ramach

„Konkursu dotacyjnego na działania edukacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na lata  2014-2020” 

Przedmiot zamówienia

Usługi szkoleniowe

Kod CPV

80500000-9 Usługi szkoleniowe

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług trenera/ów i eksperta/ów szkoleń oraz doradztwa z zakresu tematyki funduszy unijnych. Usługa będzie świadczona na terytorium Polski w uzgodnionych przed rozpoczęciem pracy czterech województwach. Jednakże wykonawca winien być gotowy do świadczenia usług na terytorium całej Polski zgodnie z ustalonym harmonogramem w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Każdy trener będzie pełnił w projekcie jednocześnie funkcję doradcy, zamawiający nie dopuszcza pełnienia w projekcie funkcji jedynie doradcy lub jedynie trenera. W ramach zamówienia zostanie wyłonionych/wybranych, co najmniej czterech trenerów.

Do zadań trenera/eksperta będzie należało:

1.Wskazanie grupy docelowej, wskazanie potrzeb informacyjnych wskazanych grup docelowych, wybór sposobu przekazywania informacji i wiedzy, program szkoleń i doradztwa, rzetelną, wiarygodną i kompleksową realizację elementów edukacyjnych w projekcie, a także weryfikację dokumentacji merytorycznej i przekazywanych treści pod kątem poprawności przekazywanych informacji na temat Funduszy Europejskich.

2.Na bieżąco współpracować z zespołem projektowym oraz z pozostałymi trenerami.

3.Uczestniczyć w wyznaczonych przez zespół projektowy spotkaniach roboczych.

4.Przekazywać informacje w trakcie realizacji działań edukacyjnych pomiędzy pozostałymi trenerami w zakresie realizacji merytorycznej projektu i realnych potrzeb uczestników/czek projektu.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania edukacyjne:

1.Szkolenia: „Jak pozyskiwać Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorstw?” 6 lub 8-godzinne, będą miały charakter przekrojowy, zostaną omówione zagadnienia dotyczące Funduszy Europejskich oraz możliwości przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich  ze szczególnym uwzględnieniem Inteligentnych Specjalizacji (Krajowe Inteligentne Specjalizacje oraz Regionalne Inteligentne Specjalizacje) oraz zwrotnych instrumentów finansowych. Ponadto uwzględniona i przedstawiona zostanie prezentacja dobrych praktyk FE w latach 2007-2013.Łączna zaplanowana liczba godzin szkoleń 416.

2.Warsztaty „Skuteczne pisanie wniosków o dotację” 10 lub 8-godzinne, będą skupiały się na innowacyjności i współpracy nauki i biznesu w kontekście Funduszy Europejskich. Działania warsztatowe będą kładły nacisk na zagadnienia współpracy przedstawicieli świata nauki (uczelni wyższych, jednostek naukowych), biznesu i otoczenia biznesu na wypracowaniu innowacyjnych rozwiązań biznesowych przy wykorzystaniu środków z Funduszy Europejskich. Zadaniem warsztatów będzie przygotowanie konkretnych wniosków pod konkretne FE, co pozwoli dać obraz przedsiębiorcom o korzyściach, jakie mogą osiągnąć. Każdy przygotowywany wniosek na zajęciach warsztatowych będzie miał charakter innowacyjny, pokazywał, czym jest innowacji, fakt możliwości zastosowania rozwiązań innowacyjnych na każdym obszarze oraz potwierdzanie innowacyjności przez m.in. jednostki naukowe czy uczelnie, pozwoli to przełamać bariery rozwoju innowacyjności w Polsce, pokaże, że innowacyjność jest kluczowym elementem sukcesu i przewagi konkurencyjności na rynku. Zostaną zaprezentowane dobre praktyki rozwiązań innowacyjnych (w zasięgu regionalnym i ponadregionalnym) oraz współpracy B+R z perspektywy FE na lata 2007-2013.Łączna zaplanowana liczba godzin warsztatów to 608.

3. Konsultacje

-indywidualne po 1 godzinie dla każdego przedsiębiorstwa tj. 512 godzin po 2 osoby tj. po 2 przedstawicieli każdego przedsiębiorstwa biorącego udział w projekcie; -on-line po 4 godziny dla każdej osoby w formie dogodnej dla uczestnika projektu tj. e-mail, telefon, skype itp. Łącznie konsultacji indywidualnych stacjonarnych 512 oraz 2048 konsultacji zdalnych.

 

Każdy trener/ekspert winien zadeklarować gotowość zrealizowania, co najmniej ¼ w/w działań edukacyjnych tj. ¼ szkleń i ¼ warsztatów, ¼ konsultacji indywidualnych + ¼ konsultacji zdalnych.

Każdy trener/ekspert powinien posiadać udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w ciągu 4 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty w zakresie:

1.Doświadczenia w prowadzeniu działań edukacyjnych

2. Doświadczenie z zakresu odpowiadającego tematyce projektu, tj.:

a. wiedza ogólna – przekrojowa na temat funduszy europejskich, programów operacyjnych (centralnych i regionalnych), przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji (Krajowe Inteligentne Specjalizacje oraz Regionalne Inteligentne Specjalizacje), zwrotnych instrumentów finansowych w tym:

6 krajowych programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia (omawiany w tych województwach, których dotyczy), Pomoc Techniczna ; 16 regionalnych programów operacyjnych (w danym województwie omawiany RPO dotyczący tego województwa); Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej; Programy współpracy transgranicznej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz przygotowanie i realizacja projektów dofinansowanych z FE ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji (Krajowe Inteligentne Specjalizacje oraz Regionalne Inteligentne Specjalizacje)  i zwrotnych instrumentów finansowych

b. wiedza specjalistyczna – na temat funduszy europejskich, w zakresie innowacyjności oraz współpracy nauki i biznesu w kontekście funduszy europejskich sprofilowana dla Regionalnych Programów Operacyjnych 16-stu województw.

 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie godziny zrealizowanych szkoleń i warsztatów, konsultacji stacjonarnych i zdalnych. Nie jest możliwe wypłata wynagrodzenia za gotowość świadczenia usługi.

Wykonawca nie może dokonać zmiany trenerów przed i w trakcie realizacji usługi.

Oferta cenowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

Termin realizacji

w okresie od 01.08.2016 do 30.09.2017

Forma płatności

płatność przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury/rachunku za zrealizowane zamówienie

Koszty dostawy (jeśli dotyczy)

wliczone w cenę

Kryterium oceny oferty

cena – 70%

doświadczenie -30%

 

cena waga 70% - ocena będzie dokonywana według wzoru:

Cmin

W1 = ------------   x 70 %

C n

gdzie: W1   - punkty uzyskane za dane kryterium przez  Wykonawcę,

Cmin - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,

Cn   - cena zaproponowana przez Wykonawcę

Doświadczenie waga 30% - ocena będzie dokonywana według wzoru:

 

 

Dmax

W2 = ------------   x 30 %

D n

gdzie: W2   - punkty uzyskane za doświadczenie przez  Wykonawcę,

Dmax – największe doświadczenie wśród Wykonawców,

Dn   - doświadczenie Wykonawcę

 

Całkowita waga punktowa: W= W1+W2

 

Termin składania oferty

do  2 czerwca 2016 roku do godziny 15.30

Oferty przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 31.08.2016.

Sposób składania oferty

Oferta powinna zostać dostarczona na formularzu oferty cenowej stanowiącej załącznik nr 1 wraz z oświadczeniem trenerów załącznik nr 3 +wykaz doświadczenia trenerów oraz oświadczeniem o braku powiązań załącznik nr 2  do niniejszego zaproszenia:

·         w zamkniętej kopercie do biura Zamawiającego ul. Popas 7 w Warszawie w godzinach 8.00 – 16.00

 z dopiskiem na kopercie „Oferta trener/ekspert”

·         elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z zachowaniem terminu składania ofert

W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony złożeniem oferty, uprzejmie prosimy o przesłanie informacji mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Sposób przygotowania oferty

Kosztorys cenowy zawarty w ofercie cenowej będącej załącznikiem do niniejszego zaproszenia.

Podana cena powinna być ceną brutto za 1 godzinę świadczonej usługi.

Termin i sposób przeprowadzenia wyboru wykonawcy

Wybór Wykonawcy zostanie dokonany spośród ofert przesłanych we wskazanym terminie w oparciu o kryteria niniejszego zapytania cenowego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi podmiot, którego oferta została wybrana nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych od daty terminu końcowego składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji
z wybranym oferentem w sytuacji, gdy we wszystkich złożonych ofertach proponowana cena brutto za wykonanie usługi przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację usługi.

 

Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z wybranym Oferentem, pod warunkiem otrzymania dofinansowania w przedmiotowym Konkursie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji usługi.

 

 

Załączniki:

1. Wzór oferty

2.Oświadcznie o braku powiązań

3.Oświadczenie trenera

 

 

 

 

Załącznik nr 1

O F E R T A  C E N O W A

na usługę polegającą na świadczeniu usług trenera i eksperta szkoleń i doradztwa z zakresu tematyki funduszy unijnych

 

na potrzeby projektu
„Fundusze Europejskie szansą dla rozwoju przedsiębiorstw”

w ramach

„Konkursu dotacyjnego na działania edukacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na lata  2014-2020”

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto  …................................……………..

(słownie złotych ……………………………….…………………………………………….....………..)

w tym podatek VAT % .................... w wysokości ............................

W ramach zaproponowanej kwoty usługę będą/będzie[1] świadczył trener/trenerzy[2] będącymi jednocześnie ekspertami/ekspertem[3] w projekcie:

1. ……………………………………………………………………………….

Szkolenie „Jak pozyskiwać Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorczości?”

Liczba godzin

 

………………………

CENA brutto  za 1 godzinę usługi szkoleniowej

………………………

Wartość

 

……………………………………………

Warsztaty „ Skutecznie pisanie wniosków o dotację” 

Liczba godzin

 

………………………

CENA brutto  za 1 godzinę usługi szkoleniowej

…………………………

Wartość

 

…………………………………………

Konsultacje indywidualne stacjonarne

Liczba godzin

 

…………………………

CENA brutto  za 1 godzinę usługi szkoleniowej

………………………

Wartość

 

…………………………………………

Konsultacje indywidualne zdalne

Liczba godzin

 

…………………………

CENA brutto  za 1 godzinę usługi szkoleniowej

………………………

Wartość

 

…………………………………………

 

2. ……………………………………………………………………………….

Szkolenie „Jak pozyskiwać Fundusze Europejskie na rozwój przedsiębiorczości?”

Liczba godzin

 

………………………

CENA brutto  za 1 godzinę usługi szkoleniowej

………………………

Wartość

 

…………………………………………

Warsztaty „ Skutecznie pisanie wniosków o dotację” 

Liczba godzin

 

…………………………

CENA brutto  za 1 godzinę usługi szkoleniowej

………………………

Wartość

 

…………………………………………

Konsultacje indywidualne stacjonarne

Liczba godzin

 

…………………………

CENA brutto  za 1 godzinę usługi szkoleniowej

…………………………

Wartość

 

……………………………………………

Konsultacje indywidualne zdalne

Liczba godzin

 

…………………………

CENA brutto  za 1 godzinę usługi szkoleniowej

…………………………

Wartość

 

……………………………………………

 

Doświadczenie trenera/trenerów[4] stanowi załącznik/załączniki do niniejszej ofert cenowej.

Dane dotyczące  - Wykonawcy

Nazwa i adres firmy/ Imię i Nazwisko:                             ………………………………

Numer telefonu:                                                                                 … /………………………….

Adres e-mail:                                                                                  ………………………………

Numer NIP:                                                                                     ………………………………

Numer REGON:                                                                              ………………………………

 

Jednocześnie oświadczam, że:

1.       Wszystkie podane powyżej informacje są zgodne z prawdą, i świadom jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,

2.       Zapoznałem(am) się z treścią zapytania ofertowego oraz zdobyłem wszystkie informacje konieczne do właściwego przygotowania oferty,

3.       Gwarantuję należyte wykonanie powierzonego mi zamówienia,

4.       Oferowane usługi zostaną zrealizowane zgodnie z przepisami prawa,

5.       Okres zobowiązania Ofertą wynosi 30 dni,

6.       W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

7.       Zobowiązuję się do realizacji ww. działań zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  z 10 kwietnia 2015 r. Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

8.       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych, w tym osobowych do celów przeprowadzenia procedury zapytania ofertowego ww. postępowaniu.

 

……………………………………………..

                                                                                  (czytelny podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

OŚWIADCZENIE

Dane Wnioskodawcy:

Imię i nazwisko:

Firma:

Adres:

NIP:

Oświadczam, że spełniam następujące warunki podmiotowe ubiegania się o zamówienie:

a)        posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności będących przedmiotem oferty,

b)        posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie potrzebne  do wykonania zamówienia/ posiadam niezbędną kadrę do potrzebną do wykonania zamówienia[5],

c)         znajduję się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym  lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo i w szczególności:

  • nie uczestniczę w spółce jako wspólnik;
  • nie posiadam udziałów lub co najmniej 10% akcji;
  • nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do osób wykonujących w imieniu zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i udzieleniem zamówienia.

 

 

 

 

 

Data i podpis składającego oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE TRENERA

 

Ja, niżej podpisany/a.............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko trenera)

oświadczam gotowość podjęcia pracy na rzecz projektu opracowywanego przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług w partnerstwie z Europą 2000 Consulting Sp. z o.o.
w ramach „Konkursu dotacji na działania edukacyjne dotyczące funduszy europejskich na lata
2014-2020”,
jak również potwierdzam prawdziwość informacji dotyczącej mojej osoby,  zawartych we wniosku o przyznanie dotacji składanego przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług w partnerstwie z firmą Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.

 

 

…………………………………………………..

Data i podpis trenera

 

 

 

 [1] Niepotrzebne skreślić

[2] Niepotrzebne skreślić

[3] Niepotrzebne skreślić

[4] Niepotrzebne skreślić

[5] Niepotrzebne skreślić