Mazowieckie Zrzeszenie
Handlu Przemysłu
i Usług

Jesteśmy członkiem:

Projekt "Praca dla młodych”

Nazwa projektu
„Praca dla młodych”
Podpisana umowa: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie nr POWR.01.02.01-14-0119/16-00 z dnia 03.08.2017 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Cel projektu
Podniesienie aktywności zawodowej na rynku pracy u 27 osób (12K i15M) oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 14os.(6Ki8M) w wieku 18-29 należących do grupy NEET
z terenu województwa mazowieckiego powiat radomski i powiat m. Radom do 31.08.2018 r.

 

Grupa docelowa
Projekt dedykowany jest 27 osobom w wieku od 18 do 29 lat, które zamieszkują
na terenie powiatu radomskiego lub miasta Radom i są osobami biernymi zawodowo lub długotrwale bezrobotnymi nie zarejestrowanych w Urzędach Pracy

 

Szczegóły projektu
Projekt składa się z 5 etapów:
1. Doradztwo zawodowe – Grupowe i indywidualne w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania
2. Szkolenie wdrażające do pracy w zawodzie zgodnie IPD
3. 4-miesięczny staż powiązany z odbytym w ramach projektu szkoleniem
4. Pośrednictwo w zatrudnieniu
5. Zatrudnienie na minimum ½ etatu.

 

Planowane efekty
1. Zdobycie zatrudnienia przez co najmniej 13 osób biorące udział w projekcie.
2. Zwiększenie doświadczenia i kompetencji zawodowych.
3. Nabycie uprawnień na obsługę wózka widłowego.

 

Finansowanie
Projekt finansowany jest ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Wartość projektu: 497 481,71 PLN, wartość dofinansowania 472 607,62 PLN.

 

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin uczestnictwa
Oświadczenie